ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
- ทุน TUAF ประเทศเวียดนาม   ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 10 ครั้ง

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์   ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:56 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 143 ครั้ง

- ร้านอาหารคุ้มขันโตกรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 107 ครั้ง

- องค์การสวนพฤษศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน ถึงวันที่ 28 ก.พ.2562   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 199 ครั้ง

- ทุนโครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2019   ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 443 ครั้ง

- ทุน TUAF ประเทศเวียดนาม   ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 10 ครั้ง

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์   ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:56 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 143 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ โครงการ CPALL   ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 93 ครั้ง

- คำสั่งที่ 211/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาสาขาพืชไร่    ลงเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 145 ครั้ง

- ร้านอาหารคุ้มขันโตกรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 107 ครั้ง

- องค์การสวนพฤษศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน ถึงวันที่ 28 ก.พ.2562   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 199 ครั้ง

- บ.ปริ๊นเซสฟูดส์ รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 337 ครั้ง

- บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9:13 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 115 ครั้ง

- ทุนโครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2019   ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 443 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด