ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรตัวน้อย ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.)ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สวทช. ณ สวนมารวย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...อ่านต่อ
- งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมเพื่อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานดำเนินการประชุม...อ่านต่อ
- งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมมอบหมายงานและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมี ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม...อ่านต่อ
- ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ วันที่ 11 ตุลาคม 2562อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 16:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม เวลา 14:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 26 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมกราคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 15:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 12:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนตุลาคม 2562   ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 12:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 16:08 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม เวลา 14:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 26 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมกราคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 15:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 12:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนตุลาคม 2562   ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 12:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง

- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 614 ครั้ง

- แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจดอนุสิทธิบัตร KM ปีงบประมาณ 60   ลงเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 273 ครั้ง