ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ วันที่ 11 ตุลาคม 2562อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานในการประชุม คณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตรเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำวารสารฯ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 10 คน โดยแบ่งประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.ประเภทนักวิจัยยอดเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จีราภรณ์ อินทะสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และอาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ 2.ประเภทนักวิจัยดีเด่น 2.1) ได้รับเงินทุนวิจัยสูงสุด อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ผู้ช่วยศาส...อ่านต่อ
- งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มผึ้งโพรง ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านพงษ์ทอง กล่าวเปิดกิจกรรม โดย อาจารย์ ดร. นภารัศมิ์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร ณ บ้านพงษ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมกราคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 15:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 12:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนตุลาคม 2562   ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 12:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 5 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนธันวาคม 2562   ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม เวลา 13:55 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 13 ครั้ง

- สรุปผลการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ลงเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 29 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมกราคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 15:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 12:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนตุลาคม 2562   ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 12:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 5 ครั้ง

- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนธันวาคม 2562   ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม เวลา 13:55 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 13 ครั้ง

- สรุปผลการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ลงเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 29 ครั้ง

- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 597 ครั้ง

- แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจดอนุสิทธิบัตร KM ปีงบประมาณ 60   ลงเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 258 ครั้ง