ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2562 ( Field Day )" วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร 750 คน เข้าเยี่มชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 1.ฐานการผลิตผักอินทรีย์ 2.การเพาะต้นกล้างอก 3.ฐานสมุนไพร 4.การขยายพันธุ์ไม้ผล 5.การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 6.ฐานพืชไร่ ...อ่านต่อ
- อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าเยี่ยมชม สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การผลิตผัก และฐานเรียนรู้การผลิตเห็ด บรรยายและต้อนรับโดย นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ พิเศษ และอาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตร ประกาศเชิดชูเกียรติ ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2561โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษร เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังกล่าว ดังนี้ 1.ประเภทนักวิจัยยอดเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ผู้มีผลงานจดทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ ผู้ช่วยศาส...อ่านต่อ
- งานบริการวิชาการและวิจัย จะจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิจัยร่วมภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกร...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจดอนุสิทธิบัตร KM ปีงบประมาณ 60   ลงเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 222 ครั้ง


- ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานประชุมประจำปี 2558 สวทช.ภาคเหนือ    ลงเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9:05 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 311 ครั้ง

- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 538 ครั้ง

- แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจดอนุสิทธิบัตร KM ปีงบประมาณ 60   ลงเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 222 ครั้ง