ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- วันที่ 18 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาการสมุนไพรร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตรและเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้อง PT212 อาคารเพิ่มพูล ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจจำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทางพืชสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้...อ่านต่อ
- หลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาสมุนไพร (สหวิทยาการ) จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย อ.ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล และ อ.ภก.ดร.ณัฐกรณ์ ใบแสง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. ห้อง PT 209 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ...อ่านต่อ
- หลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะสมุนไพรและกีฬาสามัคคี เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการด้านสมุนไพร ตลอดจนสร้างความสามัคคีแก่นักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี ...อ่านต่อ
- สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ชุมชน เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 ห้อง PT 212 อาคารพืชศาสตร์เทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) โดยมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อต่างๆ ดังนี้ "เทคโนโลยีการผลิตและการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์" โดย อ.ดร.วาริน สุทนต์ และ อ.วินัย แสงแก้ว "การผลิตชาสมุนไพร" โดย อ.ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ "การผลิตลูกปร...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด