คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียน สัมมนา/อบรม/กิจกรรม
กิจกรรมและผลงาน
- งานบริการวิชาการและวิจัย ร่วมหารือเกี่ยวกับการบริการวิชาการและวิจัยของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีหลักสูตรวิทยาการสมุนไพรและหลักสูตรพืชสวน สาขาพืชสวนประดับเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ...อ่านต่อ
- อาจารย์และนักศึกษาสังกัดหลักสูตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร “การขยายพันธุ์ไม้ผล”ให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านพัฒนาทรายแก้ว ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงพื้นที่ตามคำเชิญของคณะคริสตจักรลาหู่ฯ เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับวางแผนการสร้างศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เมื่อวันในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่พบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองแม่โจ้และเทศบาลป่าไผ่) เพื่อหารือในการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชน นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้ และเมล็ดพันธ์ุพืช ตลอดจนเชิญชวนประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 45 ปี ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังค...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/256 2และ 2/2562   ลงเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง


- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมกราคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 15:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง- ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/256 2และ 2/2562   ลงเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง


- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมกราคม 2563   ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 15:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง
- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 121 ครั้ง

- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 597 ครั้ง

- รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกสิกรรมไร้สารพิษ ของกองทุนสุขภาพเขียว   ลงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 524 ครั้ง

- รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 599 ครั้ง

- บริษัท เป็ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 555 ครั้ง- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง (งานพัสดุ)   ลงเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 43 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- สรุปผลการทำงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- บรรยายพิเศษ “วิกฤตอุดมศึกษาไทยกับการปรับตัว” โดย.. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง