คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและผลงาน
- คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้น รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รัชชนนท์ สมบูรชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์สุภักตร์ ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการเสวนา “การพัฒนาศักยภาพการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ 1.คุณวัลลภ เผ่าพนัส อุปนายกและเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย 2.รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.คุณกิตติ กิตติจารุวงศ์ อุปนายกสมาคมการแพทย์แผนไทย ลำพูน 4. จอ.ดร.อรัญ วงศ์สรรค์ กรรมการตัด...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความร่วมมืฝอไทย-ลาว ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้" จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อต่างๆ ดังนี้ อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยาย เรื่อง "การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหารคณะ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ในงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ณ บริเวณอนุเสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ประกาศสมัครขอรับทุนการศึกษาของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561   ลงเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 16:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนค่าบำรุงพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561   ลงเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 11:33 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 23 ครั้ง- ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 5(4) แทนตำแหน่งที่ว่าง   ลงเมื่อ วันที่ 29 มกราคม เวลา 10:18 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- ประกาศสมัครขอรับทุนการศึกษาของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561   ลงเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 16:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนค่าบำรุงพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561   ลงเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 11:33 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 23 ครั้ง

- ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 5(4) แทนตำแหน่งที่ว่าง   ลงเมื่อ วันที่ 29 มกราคม เวลา 10:18 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง


- คำสั่งที่ 211/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาสาขาพืชไร่    ลงเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 26 ครั้ง- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 124/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน 4 งาน) สังกัดคณะผลิตการเกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 49 ครั้ง


- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 121/2561 เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1100 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตการเกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 40 ครั้ง


- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 485 ครั้ง

- รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกสิกรรมไร้สารพิษ ของกองทุนสุขภาพเขียว   ลงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 412 ครั้ง

- รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 517 ครั้ง

- บริษัท เป็ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 494 ครั้งวีดิทัศน์ ( youtube )
- รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โครงการวันวัฒนธรรมเกษตร “สืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและการมัดมือควาย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- Maejo Core Values ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ขั้นตอนการเดินรับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง