คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมและผลงาน
- คณะผลิตกรรมเกษตรจัดบรรยายเชิงปฎิบัติการ สานฝันธุรกิจอินทรีย์ด้วย Lean Thinking ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับการโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการ International Symposium on Environmental Control in Plant Cultivation โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำหรับกา...อ่านต่อ
- อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าเยี่ยมชม สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การผลิตผัก และฐานเรียนรู้การผลิตเห็ด บรรยายและต้อนรับโดย นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ พิเศษ และอาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก...อ่านต่อ
- อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตรสู่ Go Eco U ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 124/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน 4 งาน) สังกัดคณะผลิตการเกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 17:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 21 ครั้ง


- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 121/2561 เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1100 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตการเกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 16:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 20 ครั้ง
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 124/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน 4 งาน) สังกัดคณะผลิตการเกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 17:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 21 ครั้ง


- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 121/2561 เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1100 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตการเกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 16:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 20 ครั้ง
- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 464 ครั้ง

- รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกสิกรรมไร้สารพิษ ของกองทุนสุขภาพเขียว   ลงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 392 ครั้ง

- รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 495 ครั้ง

- บริษัท เป็ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 482 ครั้งวีดิทัศน์ ( youtube )
- โครงการวันวัฒนธรรมเกษตร “สืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและการมัดมือควาย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- Maejo Core Values ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ขั้นตอนการเดินรับปริญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
- ระเบียบการแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง