คณบดีคณะผลิต ฯ

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียน สัมมนา/อบรม/กิจกรรม
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรให้การต้อนรับ Prof.Mitsuru HAMANO Vice director of International Center for Agriculture Education and Research SHINSHU U. ประเทศญี่ปุ่น ในการหารือสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ รังควัต และอาจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา เป็นวิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมดังกล่าวจัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมัจฉานุ ชั้น 4 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มห...อ่านต่อ
- ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดสวนถาดแบบชื้นแบบมืออาชีพ โดยมีอาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ เป็นวิทยาการบรรยายเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น1 อาคารกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...ภาพ :ผศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรม กล่าวเปิดกิจกรรมKM “ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร” กล่าวเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ /ประธานคณะกรรมการฝ่ายองค์ความรู้ในการจัดทำระบบสื่อสารองค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด


- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 79 ครั้ง

- รับสมัคร คนงานเกษตร (จ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา ด่วน !!   ลงเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 79 ครั้ง
- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 124/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน 4 งาน) สังกัดคณะผลิตการเกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 102 ครั้ง


- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย)   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 538 ครั้ง

- รับสมัครงาน ตำแหน่งนักกสิกรรมไร้สารพิษ ของกองทุนสุขภาพเขียว   ลงเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 469 ครั้ง

- รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    ลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 564 ครั้ง

- บริษัท เป็ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:17 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 525 ครั้งวีดิทัศน์ ( youtube )
- บรรยายพิเศษ “วิกฤตอุดมศึกษาไทยกับการปรับตัว” โดย.. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย
- การทำปุ๋ยหมัก
- การเพาะเห็ดถังเช่า
- วิธีปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

วีดิทัศน์ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง