ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- อาจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชฏัชภูเก็ต จำนวน 34 คน โดยได้เข้าเยี่ยมชมการขยายพันธุ์กล้วยไม้จากโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมสาขาไม้ผล โดยมี ผศ. ดร.ธีรนุช เจริญกิจ หัวหน้าสาขาไม้ผลร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:26 น.

 • 2017-05-29-17-34-25-203454sIM.jpg
 • 2017-05-29-17-34-25-205539cjQ.jpg
 • 2017-05-29-17-34-28-328607S29.jpg
 • 2017-05-29-17-34-28-400075bvR.jpg
 • 2017-05-29-17-34-31-568336MPS.jpg
 • 2017-05-29-17-34-31-580281GVW.jpg
 • 2017-05-29-17-34-34-734679lpq.jpg
 • 2017-05-29-17-34-34-739763etY.jpg
 • 2017-05-29-17-34-37-769090wLS.jpg
 • 2017-05-29-17-34-37-979249kn9.jpg
 • 2017-05-29-17-34-40-809448ksU.jpg
 • 2017-05-29-17-34-41-071530lm6.jpg

หน้าที่ 1